Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het teruggegeven exemplaar der aangifte, ter verificatie aangeboden aan de ambtenaren.

Met toestemming van deze en onder hun toezicht worden zij daarna in het pupliek entrepot opgenomen.

Voor het ingeleverde exemplaar der aangifte wordt, na opslag, des verlangd, een re^u afgegeven.

Artikel 22. Zonder vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar zijn de publieke entrepots voor belanghebbenden alleen toegankelijk gedurende de gewone diensturen der ambtenaren.

De goederen, daarin opgenomen, mogen, zonder vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar, niet worden verpakt of ontpakt.

De vergunning, in het vorig lid bedoeld, wordt altijd verleend als zij noodig is voor het doen eener aangifte, voor het nemen van monsters of voor de aflevering van goederen.

Artikel 23. Van de goederen, in publiek entrepot opgeslagen, wordt door den ontvanger voor ieder belanghebbende eene rekening aangehouden, volgens door den Directeur van Financiën te geven voorschriften.

Goederen worden van den naam van den een op dien van den ander overgeschreven ingevolge eene door beiden onderteekende aanvraag en na betaling der pakhuishuur tot en met den dag der overschrijving.

Artikel 24. (Zie Stbl. 1891, No. 212, § I). De pakhuishuur der goederen, in publiek entrepot opgeslagen, bedraagt per kubieken meter en per dag, behoudens een minimum voor elke kwijting van tien cent en aanvulling der breuken van centen tot een geheelen cent:

a. zes cent voor goederen, die aan zelfontbranding onderhevig of uit anderen hoofde gevaarlijk of schadelijk zijn voor de entrepots of daarin opgeslagen goederen — met uitzondering van Adrianopel- en alizarine-roodgeverfde goederen en van petroleum;

Sluiten