Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermelding der plaats, waar de goederen zich bevinden (Stbl. 1887 No 29, art. I, § 6).

Emma haven. Artikel 26a. Bij tijdige aanvraag kunnen voortbrengselen van het tolgebied in het publiek entrepot worden opgeslagen tegen betaling van de huur, bij letter b van het lste lid van artikel 24 bepaald en voorts op den voet der voorschriften van dit hoofdstuk; met dien verstande, dat voor die goederen:

a. het zesde lid van art. 20 wordt gelezen:

Bij overschrijding van den termijn houden de stukken op van kracht te zijn;

b. verwisseling van entrepot niet is toegelaten.

De uitslag voor vervoer over zee geschiedt op de in art. 51 omschreven aangifte, aangevuld met de vermelding der plaats, waar de goederen zich bevinden (Stbl. 1892 No 206, art. I, § 5).

Voor producten, op het havenemplacement aanwezig en bestemd om met een in de haven liggend of binnen enkele dagen aldaar verwacht schip te worden vezonden, kan de eerstaanwezend ambtenaar, indien de ruimte het toelaat, voorloopige opberging in een entrepotlokaal zonder voorafgaande vervulling van formaliteiten en betaling van pakhuishuur, maar dan ook buiten alle aansprakelijkheid van den Lande, toestaan.

Vertrekt het schip zonder de goederen mede te nemen of zijn de goederen 4 maal 24 uren na de vergunning nog in het entrepot-lokaal aanwezig, dan worden zij daaruit verwijderd, tenzij belanghebbende te voren eene behoorlijke aangifte tot opslag in entrepot gedaan hebbe. In dit geval telt de tijd van voorloopige opberging mede voor de berekening van pakhuishuur (Stbl. 1894 No 3, art. 1).

HOOFDSTUK V.

Invoerten verbruik en berekeningvan het invoerrecht.

Artikel 27. Ten einde goederen ten verbruik in te

Sluiten