Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beslist de commissie dat de aangifte onjuist was ten nadeele der schatkist, dan betaalt de aangever de kosten van verplaatsing der goederen, en bovendien voor kosten van het onderzoek, indien omtrent de soort is beslist, ƒ 15, anders een vierde ten honderd van de geschatte waarde der goederen met een minimum van één gulden.

De Directeur van Financiën beslist op verzoeken om schadevergoeding wegens het aanhouden der goederen, indien de beslissing in het voordeel van den aangever is geweest.

Men ad o. De benoeming van het voorzittend lid der Commissie, bedoeld bij artikel 39 van het reglement Lett. A, en die van een of meer plaatsvervangers voor dat lid geschieden te Menado door het Hoofd van gewestelijk bestuur. Wordt de eerstaanwezend ambtenaar der tolrechten te Menado niet als zoodanig benoemd, met den in rang op hem volgenden ambtenaar dier rechten aldaar als plaatsvervanger, dan zijn zij ambtshalve lid en plaatsvervangend lid. In dit geval benoemt de Raad van Justitie te Makasser slechts één lid en diens plaatsvervanger of plaatsvervangers, en geschiedt het samenroepen der commissie zoomede het aanwijzen en beëedigen van een deskundige in de gevallen, bedoeld bij het achtste lid van artikel 39, in stede van door het voorzittend lid, door het Hoofd van gewestelijk bestuur (Stbl. 1898 No. 120, Ten tweede, § V).

Oostkust van Sumatra. De benoeming van het voorzittend lid der Commissie, bedoeld bij artikel 39 van het reglement Lett. A, en die van een of meer plaatsvervangers voor dat lid geschieden voor Belawan door het Hoofd van gewestelijk bestuur. Wordt de eerstaanwezend ambtenaar der tolrechten te Belawan niet als zoodanig benoemd, met den in rang op hem volgenden ambtenaar dier rechten aldaar als plaatsvervanger, dan zijn ze ambtshalve lid en plaatsvervangend lid. In dit geval benoemt de Raad van Justitie te Medan slechts één lid en diens plaatsvervanger of plaatsvervangers, en geschiedt het samenroepen der commissie zoomede

Sluiten