Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 44. Wanneer ter reede slechts een gedeelte der goederen wordt ingeladen, kan het overige naar den wal worden teruggevoerd, gedekt door eene naar den pas verwijzende verklaring, onderteekend door den gezagvoerder van het schip, waarin de inlading moest plaats hebben of, namens hem, door een der scheepsofficieren. Die goederen worden rechtstreeks naar het opslaglokaal teruggevoerd.

Artikel 45. De aangifte kan door eene nieuwe worden vervangen, zoolang de goederen niet ter verificatie zijn aangeboden, en ook daarna met vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar ingeval van veranderde bestemming of blijkbare vergissing ten nadeele van den aangever.

A r t i k e 1 46. De goederen mogen na het verlaten van het opslaglokaal of entrepot niet worden verpakt dan indien de eerstaanwezend ambtenaar ter plaatse, waar zij zich bevinden, daartoe vergunning verleent op grond van beschadiging of dergelijke reden.

De verandering in de colli, merken of nummers wordt door den ambtenaar aangeteekend op den pas.

Zoo de goederen onderweg gelost moeten worden, worden zij opgeslagen op de plaats en de wijze, door den eerstaanwezenden ambtenaar te bepalen.

Artikel 47. Ten aanzien van de weder inlading van bij vergissing geloste goederen kan de eerstaanwezend ambtenaar afwijking van de bepalingen toestaan.

HOOFDSTUK VII.

In lading en vervoer over zee van goederen uit het vrij verkeer. Uitvoer en berekening van het uitvoerrecht.

Artikel 48. Niet aan uitvoerrecht onderworden handelsgoederen, te wier opzichte aan geene formaliteit betrekkelijk de invoerrechten meer behoeft te worden voldaan, wor-

Sluiten