Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2. De aangifte of overhandiging, bedoeld in het vorig artikel, geschiedt vóór dat de plaats, waar zij moet worden gedaan, wordt voorbij gevaren en in elk geval uiterlijk op den dag na dien van aankomst.

De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn verlengen en vergunnen dat de aangifte zich bepale tot de ter plaatse ten invoer aan te geven goederen.

Die vergunning kan ook voor een in geregelden dienst varend stoomschip doorloopend worden verleend door den Directeur van Financiën.

De algemeene aangifte behoeft niet te worden gedaan voor schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoeven en tevens aldaar geene handelsgoederen laden of lossen.

Artikel 3. De algemeene aangifte bevat:

de plaats, van waar het vaartuig komt, het getal, de merken en nummers der colli en de soort en hoeveelheid der onverpakte goederen en provisiën.

Van de niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen inlandsche voortbrengselen behoeven alleen te worden vermeld gambier, gedistilleerd en tabak.

De aangifte geschiedt in de Nederlandsche ofMaleische taal, mondeling of schriftelijk. Het Hoofd van gewestelijk bestuur kan bepalen dat zij door Europeanen of met dezen gelijkgestelden en door vreemde Oosterlingen alleen schriftelijk kan geschieden.

Indien zij mondeling geschiedt, wordt het daarvan op te maken stuk door den ambtenaar geteekend ; de aangever teekent het mede of verklaart niet te kunnen schrijven, in welk laatste geval de ambtenaar daarvan melding maakt.

Fouten in de algemeene aangifte kunnen worden verbeterd met machtiging van den eerstaanwezenden ambtenaar.

A r t i k e 1 4. De algemeene aangifte wordt op elke plaats aangezuiverd:

door aanbrengst der goederen ter aangewezen plaats, en door eene aan den ontvanger gedane opgaaf van de nog aan boord aanwezige goederen.

Sluiten