Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schip moet ten anker komen of vastgelegd worden op eene door den ontvanger aangewezen plaats. Deze kan vorderen dat de goederen worden gelost.

Hij is bevoegd, onder de noodige voorzorgen tegen misbruik, afwijkingen van dit artikel toe te staan.

A r t i k e 1 8. De aangifte tot invoer ten verbruik wordt gedaan op de wijze in artikel 3 bepaald, met dien verstande, dat zij voor passagiersgoederen altijd mondeling kan geschieden. Zij bevat de plaats, van waar de goederen zijn aangevoerd, de soort, het getal (in letters), de merken en de nummers der colli en de soort der goederen.

Daarna worden de hoeveelheid en de waarde der goederen en zoo noodig de sterkte van het gedistilleerd dooreen der ambtenaren opgenomen.

Bij de bepaling der waarde wordt tot leidraad genomen de driemaandelijksche prijscourant, vastgesteld door den Directeur van Financiën, en worden de door het Hoofd van gewestelijk bestuur gegeven voorschriften opgevolgd.

De sterkte van gedistilleerd kan voor elke partij van dezelfde soort door den ambtenaar worden bepaald naar de uitkomsten van de opneming van een gedeelte door hem te kiezen.

Het invoerrecht wordt door den ontvanger berekend overeenkomstig de aangifte en het resultaat der opneming in de vorige alinea's bedoeld-

Het invoerrecht moet onmiddellijk daarna worden voldaan.

Voor anders dan naar de waarde belaste goederen, die bedorven of beschadigd zijn, staat het verschuldigd'invoerrecht tot het bij tarief bepaalde in evenredigheid als de waarde der goederen tot die, welke zij in onbedorven of onbeschadigden toestand zouden gehad hebben.

Van goederen, die bij de algemeene aangifte tevens ten invoer zijn aangegeven, met vermelding ook van de soort der verpakte goederen, of waarvan ten genoegen van den ontvanger wordt aangetoond, dat zij zijn aangevoerd van binnen het tolgebied en dat geen invoerrecht verschuldigd is, wordt geen aangifte ten invoer tot verbruik gedaan.

Sluiten