Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Atikel 8a. (Zie Stbl. 1906 No. 330, § 2). Bij invoer ten verbruik van in houten vaten, flesschen of kruiken aangevoerde vloeistoffen, welke naar de maat of naar het aantal flesschen of kruiken belast zijn, wordt echter, met afwijking in zoover van het bepaalde bij het voorgaand artikel, aan belanghebbenden toegestaan in de aangifte ook de inhoudsruimte der fusten dan wel het aantal flesschen of kruiken te vermelden, in welk geval de berekening van het invoerrecht geschiedt met toepassing van de korting, bedoeld bij het derde lid van artikel 38 van het reglement letter A.

HOOFDSTUK III.

I n 1 a d i n g.

Artikel 9. Van handelsgoederen, bestemd om over zee naar elders te worden verzonden, wordt eene aangifte gedaan aan den ontvanger of voor zooveel betreft goederen, niet in het tarief voor uitvoerrecht genoemd, aan een ander door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen ambtenaar.

De aangifte bevat:

de plaats van bestemming, de soort, het getal (in letters), de merken en nummers der colli en de soort der goederen naar handelsgebruik.

Zij geschiedt mondeling of schriftelijk in de Nederlandsche of Maleische taal. Het Hoofd van gewestelijk bestuur kan bepalen dat zij door Europeanen en met dezen gelijkgestelden en door vreemde Oosterlingen alleen schriftelijk kan geschieden.

Indien zij mondeling geschiedt, wordt het daarvan op te maken stuk door den ambtenaar geteekend; de aangever teekent het mede of verklaart niet te kunnen schrijven, in welk laatste geval de ambtenaar daarvan melding maakt.

De aangifte wordt gedaan vóór de inlading der goederen aan den wal of — wat goederen betreft elders geladen — vóór dat het vaartuig de plaats, voor het doen der aangifte aangewezen, voorbij vaart.

Sluiten