Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL IX.

(Art. 426bis.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij, (naam. qualiteit en woonplaats), gezien en gehoord

dat A .... J ... , oud . . jaar, en B . . . K . . . . geboren te den

• 18 . . , beiden bakkersknecht van beroep en alhier woonachtig, zich te voet bevonden op den openbaren weg de . . . straat in deze gemeente, gaande in de richting van de aan die straat gelegen broodfabriek van de firma Cl . . . .en dat, toen zij gekomen waren tot nabij de poort welke toegang tot die fabriek geeft. K

zich op vorengemelden openbaren weg vóór J . . plaatste, hem aldus den weg versperde en naar rechts of links uitweek of staan bleef naar gelang J . . zulks deed, waardoor deze. die blijkbaar voornemens was de fabriek binnen te gaan, daarin werd verhinderd en mitsdien in zijn vrijheid van beweging belemmerd, waarmede K . . bleef voortgaan, niettegenstaande .J . . hem luide te kennen gaf niet gehinderd te willen worden.

Toen ik daarop genoemden personen naderde, beklaagde J zich tegen mij over de handelingen van K en voegde daaraan toe, dat hij niet meedeed aan de in de fabriek uitgebroken staking en blijkbaar hierdoor K hem tegen zijn wil verhinderde om het werk te hervatten.

K . . voornoemd hierover door mij gehoord, erkende J • • in zijn vrijheid van beweging te hebben belemmerd op de wijze als hiervoren omschreven en tevens dat hij daartoe geen recht had.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den ... 19 (Handteekening)

Sluiten