Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXII.

(Art. 446.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat in het huis bewoond door . . . . , aan de straat

alhier, brand was uitgebroken, zoodanig, dat de vlammen reeds naar buiten uitsloegen en er voor de veiligheid van de naastbij gelegen perceelen gevaar bestond, hetwelk echter door tijdige hulp van de brandweer zou kunnen worden afgewend, waarom ik van . , geboren te ... . den .... 18 . , van beroep .... wonende te .... , die aldaar naar het voorv al stond te zien, vorderde, dat hij hulp verleende, in dier voege, dat hij zich naar de brandweer zou begeven om die te alarmeeren. Genoemde persoon, dien ik bij zijn naam had genoemd en aan wien ik duidelyk had te kennen gege\en, welke hulp ik van hem verlangde, terwijl hij mij kende en wist te doen te hebben met een beambte van de openbare 'macht, weigerde mij de gevraagde hulp te verleenen en zeide dat het afbranden van eenige perceelen een goede werkverschaffing was; dat hij, zonder werk zijnde, daar belang bij had en daarom geen hulp wilde .verleenen om den brand te beperken; tevens erkennende wel tot het verleenen van de gevraagde hulp in staat te zijn, zonder zich aan dadelijk gevaar bloot te stellen.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal

opgemaakt.

den .... 19 .

(Handteekening)

Sluiten