Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXV.

(Art. 447.J

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat . . . . geboren te ... den .... 18 .

van beroep . . . . , wonende te ... , een aan den buitenmuur van het gemeentehuis van . . . geplakt biljet, dat mij later bleek te zijn, een schriftelijke bekendmaking van Burgemeester en Wethouders dier gemeente, inhoudende: ('vermelding van den zakelijken inhoud) en door aanplakking ter openbare kennis gebracht, afscheurde. Op mijne vraag aan hem, of hij tot het afscheuren van die, door het bevoegd gezag, in het openbaar gedane bekendmaking, eenig recht had, antwoordde hij ontkennend.

Ik heb de afgescheurde stukken aan den Burgemeester van voormelde gemeente vertoond, die mij mededeelde dat bedoelde bekendmaking inderdaad door het bevoegd gezag was gedaan, en voornoemd geen recht had die af te scheuren.

Ik heb biervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den .... 19 (Handteekening)

Sluiten