Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXVII.

(Art. 449.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) waargenomen, dat . . , geboren te . . . . den . . . 18 . , Predikant bij de . . . . gemeente te ... , in het tot die gemeente behoorende kerkgebouw, als bedienaar van den godsdienst, in eene daarvoor bepaalde openbare godsdienstoefening, het te voren tusschen ... .en • ; • • • » wonende aldaar, gesloten huwelijk, plechtig inzegende en dat zulks geschiedde geheel overeenkomstig de gebiuiken dier Kerk. Na afloop dezer godsdienstoefening hierover sprekende met den Heer Burgemeester dezer Gemeente, vernam ik van dezen, dat het huwelijk van genoemde personen, des daags te voren, door hem, als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, was voltrokken; dat echter een uittreksel van de daarvan opgemaakte acte, of eenig ander geschrift. waaruit de voltrekking van dat huwelijk blijken kon, door ot namens hem niet was afgegeven.

Genoemde predikant hierover gehoord, erkende, dat hij als bedienaar van den Godsdienst, op tijd en plaats als voormeld en geheel volgens de gebruiken zijner Kerk, het huwelijk van meei genoemde personen plechtig had ingezegend, en dat, vóór hij daartoe overging, partijen hem niet hadden doen blijken dat hun huwelijk voor den Ambtenaar van den Burgerlijken stand was voltrokken, terwijl hij verder verklaarde, zich in geinoede overtuigd te hebben gerekend, dat bedoeld huwelijk wettig was voltrokken en daarom er niet aan gedacht had, een bewijs daarvan te vragen.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den .... 19 (Handteekening)

Sluiten