Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3 der Boterwet.

Op heden den (datum, jaar met tijdsbepaling) bevond ik (naam, qualiteit en woonplaats) mij in den aan de ... . straat te . . . gelegen aan .... V ... Y ... . geboren te ... den 18 . ., van beroep winkelier wonende te . . . ., toebehoorenden kruidenierswinkel, zijnde een voor het publiek toegankelijke verkoopplaats, en zag ik, dat aldaar boter en „Margarine" in één lokaal voorhanden was.

Hoewel laatstgenoemde waar, waarvan ik de hoedanigheid afleidde uit het op de verpakking daarvan voorkomende woord ,Margarine" met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van artikel 3 der wet van den 9en Juli 1900, zich bevond in een afzonderlijk gedeelte van dien winkel (of van de aldaar aanwezige boter was gescheiden door een voor de koopers duidelijk zichtbaar schot) bleek mij, dat daarbij niet een daarboven reikend bord was geplaatst, waarop in duidelijke en voor het publiek duidelijk zichtbare letters het woord „Margarine'' was gesteld.

Genoemde winkelier erkende in zijn winkel op vorenomschreven wijze boter en „Margarine" voorhanden te hebben, en tevens, dat bij bü laatstgenoemde waar niet een daarboven reikend bord had geplaatst, waarop in duidelijke en voor het publiek duidelijk zichtbare letters het woord „Margarine" was gesteld; terwijl hij voorgaf de noodzakelijkheid daarvan niet in te zien.

Ik heb van die waar twee monsters genomen, welke ik in vanwege het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel verstrekte busjes, in 't bijzijn van genoemden winkelier verpakte, verzegelde met lak en stempel en waarmerkte met . . . om die op te zenden aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten te . . . . (*)

Van zijne bevoegdheid om de monsters met zijn eigen zegel te voorzien is door genoemden V . . . V . . . (geen) gebruik gemaakt.

De marktwaarde der genomen monsters zijnde f . . ., heb ik aan hem vergoed.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening).

(*) Kunnen per post onder dienst verzonden worden.

Sluiten