Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 32 eerste lid der Drankwet.

Op den (datum, jaar met tijdsbepaling) bevond ik (naam, qualiteit en woonplaats) mij ter controleering van de naleving der drankwet, in de aan de ... straat alhier gelegen vergunningsinrichting Wijk . No. . . van en in gebruik bij A ... B . geboren te ... den 18 .

van beroep tapper, wonende in genoemd perceel, waarin krachtens vergunning van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente sterken drank in het klein wordt verkocht, en bleek mij, dat het bij artikel -32 der Drankwet bedoelde gedrukt exemplaar van de wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, in die inrichting niet was opgehangen, noch op een andere wijze aldaar voorhanden was.

Genoemde A . . . B aan wien de vergunning

is verleend, daarover hoorende, erkende, dat door hem krachtens vergunning van Burgemeester en W ethouders alhier in die inrichting sterke drank in het klein wordt verkocht, en meergenoemd gedrukt exemplaar van de wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap door hem in die inrichting niet was opgehangen, als reden daarvan opgevende, dat hij zulks niet noodzakelijk acht.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening).

Sluiten