Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 41 eerste lid sub 1 en 2 der Drankwet.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien en waargenomen, dat boven of ter zijde van de deur, die toegang geeft tot de, aan de . . . straat te ... . gelegen verlofsinrichting, waarin door B . .

. B geboren te . . . den .... 18

van beroep wonende te . . . ., krachtens hem, door

Burgemeester en Wethouders dier gemeente overeenkomstig letter a, tweede lid van artikel 34 der Drankwet, verleend verlof, drank wordt verkocht, de naam van den verlofhouder noch het woord „verlof" te lezen waren.

Genoemde verlofhouder daarover hoorende, verklaarde mij, dat door hem in bovenbedoelde inrichting krachtens verlof van Burgemeester en Wethouders der gemeente .... alcoho (houdenden dratik, anderen dan sterken drank, wordt verkocht, welk verlof tot heden niet is vervallen of ingetrokken, en erkende dat zijn naam noch het woord „verlof" boven of ter zijde van de deur, die toegang geeft tot die inrichting, zijn gesteld, derhalve aldaar niet te lezen zijn.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening).

Sluiten