Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5 van het Motor-Kenteekenbesluit d.d. 10 November 15)05.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) zijnde dit tijdstip tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang, zag ik (naam, qualiteit en woonplaats), dat met een vierwielig van vier zitplaatsen voorzien motorrijtuig, zijnde een rijtuig bestemd en gebruikt om uitsluitend door eene daaraan aanwezige mechanische kracht anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, over den openbaren weg de . . . te . . . werd gereden, zonder dat het aan de achterzijde van dat rijtuig aangebrachte nummer met letter verlicht waren.

Omstreeks een half uur daarna, werd door mij dit motorrijtuig, dat ik aan het aan de voorzijde daarvan aangebrachte nummer . en letter . , zoomede aan de kleur herkende, opgemerkt voor een aan de . . . straat te . . . gelegen hotel, terwijl ik den daarbij aanwezigen R . . . R . . . , geboren te . . . den . . . 18 . , van beroep . . . , wonende te . . ., als den bestuurder daarvan herkende, die mij dan ook desgevraagd verklaarde op eerstgemeld tijdstip als bestuurder van dit motorrijtuig daarmede over den openbaren weg de .... te ... te hebben gereden, zonder dat het aan de achterzijde van dat rijtuig aangebrachte nummer met letter verlicht waren.

Uit een in zijn bezit zijnd door den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie . . . afgegeven rijbewijs, werd mij bevestigd, dat hij als bestuurder van dat motorrijtuig kan worden beschouwd.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening)

Sluiten