Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 21 van de Wet op het Veeartsen jjkundig Staatstoezicht.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) zag ik (naam,

qualiteit en woonplaats), dat N N

oud . . jaar, en M .... M , oud . . jaar,

beiden van beroep . . . . , wonende te .... , langs den openbaren weg, de .... te .... , twee koeien vervoerden, waarvan mij bekend was, dat die afkomstig waren uit den stal van den veehouder P .... P .... , geboren te

den .... 18 . , wonende te .... ,

in welken stal zich, blijkens het daaraan op last van den Heer Burgemeester aldaar bevestigde kenmerk, door eene besmettelijke ziekte, mond- en klauwzeer, aangetast en daarvan verdacht vee bevindt, en daarmede in dezelfde verblijfplaats in onmiddellijke aanraking is geweest.

Genoemde twee personen bevestigden dit, en verklaarden desgevraagd, dat dit vee tot voor het vervoer zich, met door eene besmettelijke ziekte, mond- en klauwzeer, aangetast vee, heeft bevonden in dezelfde verblijfplaats van den veestal van . . . . , op wiens last zij dit vee vervoerden naar de markt te

Ik hoorde daarover evengemelden veehouder, die erkende aan bovengenoemde twee personen last te hebben gegeven dat vee te

vervoeren naar de markt te dat hij daarvan

eigenaar is, en dit vee zich tevoren in zijn stal, met aan besmettelijke ziekte, mond- en klauwzeer, lijdend en daarvan verdacht vee, in dezelfde verblijfplaats heeft bevonden en daarmede in onmiddellijke aanraking is geweest, en hij het vervoer had doen plaats hebben zonder voorkennis van den Burgemeester alhier.

Deze Ambtenaar bevestigde zulks , terwijl mij volgens de verklaring van den districts-veearts, den Heer A . . . B . . . , oud . jaar, wonende te .... , bleek, dat zich op boven-

genoemden datum in den stal van den veehouder P

P . . . , te aan eene besmettelijke ziekte monden klauwzeer lijdend vee betond, en dat het overige in die verblijfplaats aanwezige vee daarvan verdacht was.

Waarvan door mij op atgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

. . . . den .... 19 .

(Handteekening)

Sluiten