Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1 der Yogelenwet. Zie artikel 3 K. B. van 24 October 1892.

Op den (datum, jaar met tijdsbepaling), bevond ik (naam, qualiteit en woonplaats) mij op den openbaren weg genaamd . te . . . . , en zag ik, dat een met grondwerk aan dien weg bezig zijnde persoon, genaamd A . . . D . . . , geboren

te , den . , van beroep ,

wonende , met zijn schop een in een nest, in den

berm van dien weg (zijnde geen plaats vallende onder de uitzonderingen genoemd in artikel 5 der Wet van den 25en Mei 1880 tot bescherming van diersoorten nuttig voor landbouw of houtteelt) aanwezig levend zoogdier, een egel (Erinaceus europaeus) opzettelijk moedwillig doodde, terwijl hij de twee in dat nest aanwezige levende jonge egels in 't water wierp, waardoor die verdronken, hij derhalve die eveneens doodde.

Daar deze volgens artikel 1 van het Koninklijk Besluit van den 24 October 1892 (Stbl. 236) in 't wild levende zoogdieren te allen tijde geacht worden nuttig te zijn voor landbouw of houtteelt, heb ik van het vorenstaande op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening).

Sluiten