Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 10 der Wet op de Maten en Gewichten.

Op heden, den (datum, en jaar) bleek mij (naam, qualiteit en woonplaats) dat in het te verschijnend en aldaar verspreid

wordend dagblad van den (datum en jaar) No. . waarvan R .

R • • • » oid . jaar, van beroep . , wonende

aldaar uitgever is, door den Notaris W . . . . W eene aankondiging betrekkelijk bij de maat rerkocht wordende onroerende goederen, eenige perceelen weiland, gelegen binnen het Rijk in deze gemeente werd gedaan, nader omschreven in de als volgt luidende advertentie (zakelijke inhoud der advertentie vermelden) waarbij de oppervlakte van dat weiland is uitgedrukt met andere benamingen dan volgens artikel 3 der wet van den 7 April 1869 (Stbl. 57) daarvoor mag worden gebezigd.

Genoemde uitgever verklaarde mij, de hiervoren omschreven aankondiging op verzoek van den Notaris W ... W ... . in het door hem uitgegeven te . . . verschijnend en verspreid wordend dagblad van den . . . No. . overeenkomstig hem daartoe door evengemelden Notaris gezonden copie te hebben geplaatst.

Op mijn verzoek stond hij mij die copie af, en na vergelijking met de in genoemd dagblad voorkomende aankondiging, bleek mij, dat die daarmede geheel overeenkwam.

Ik hoorde daarover meergenoemden Notaris genaamd W W . . . , geboren te . . . , den ... 18 . , wonende te . . . , die erkende in het in den hoofde genoemd dagblad een aankondiging van verkoop van binnen de gemeente . . . gelegen onroerende goederen, eenige perceelen weiland, die bij de maat verkocht worden, te hebben doen plaatsen, en die daarin met andere benamingen, dan bij de wet aangegeven genoemd had, terwijl naar hij voorgaf, daarvoor geen andere reden bestonden dan, dat de bewoners in die streek beter van de door hem gebezigde benamingen op de hoogte zijn

De door mij' in beslaggenomen copie zal met een exemplaar van het dagblad waarin bedoelde aankondiging voorkomt bij dit procesverbaal worden overgelegd.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opge-

lli cl cl KL.

• • • • den . . . . 19 , .

(Handteekening).

Sluiten