Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11 der wet op de Maten en Gewichten.

Op den (datum, jaar met tijdsbepaling), bevond ik (naam, dualiteit en woonplaats) mij op de openbare weekmarkt te ... . die aldaar gehouden wordt op het plein genaamd .... zijnde een plaats bestemd of gebruikt tot het verkoopen, inkoopen, afleveren, in ontvangst nemen van waren, en werd door mij gezien en waargenomen, dat C . . . D . . . , geboren te ... , den . . . 18 . , van beroep . . . , wonende te . . ., in zijne uitstalling op vorengeineld marktplein voorhanden had een koperen gewicht zijnde een Kilogram, voorzien van het vastgestelde afkeuringsmerk een gelijkzijdigen driehoek.

Genoemde C . . . D . . . erkende, dat gewicht aldaar voorhanden te hebben, waarna het door mij is in beslaggenomen ten einde, behoorlijk gewaarmerkt, te worden gedeponeerd ter Griffie van het Kantongerecht te ... .

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening)

Sluiten