Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL VIL Het vinden van een lyk.

Heden morgen te omstreeks . . . uur, zag ik in de

gracht alhier, nabij de daarover liggende brug iets in het water liggen, dat zooals mij inmiddels bleek, het lijk van een mensch was.

Ik ben daarop onmiddellijk met een-aan den wal gemeerd liggend roeibootje naar die plaats gevaren en heb met een haak, aanwezig in dat vaartuig, uit het water getrokken het lijk van een vrouwspersoon, wat ik terstond herkende als dat van

huis- en echtgenoote van wonende aan bedoelde

gracht. Na het lijk in het vaartuig te hebben gelegd, roeide ik daarmede naar den wal.

Op mijn verzoek stelde die aldaar passeerde,

den geneeskundige Dr alhier met het geval in

kennis, terwijl ik onderwijl overging tot het aanwenden der eerste hulp bij drenkelingen voorgeschreven.

De inmiddels ter plaatse verschenen ontboden geneeskundige, verklaarde echter, nadat hij zich van den toestand der drenkeling overtuigd had, dat pogingen om de levensgeesten weder op te wekken vruchteloos waren.

In de op korten afstand van die plaats gelegen woning van de overledene zag ik, vermits het nog donker was, licht branden, en mij daarheen begevende om van het gebeurde kennis te geven en daaromtrent inlichtingen in te winnen, vond ik de voordeur van die woning ongesloten, en niemand ziende noch hoorende, ben ik daarbinnen gegaan.

Van den echtgenoot van de verdronkene, die nog te bed lag en volgens zijn zeggen ongesteld was, vernam ik, dat zijn vrouw kort tevoren was opgestaan, en gelijk zij gewoon was naar buiten gegaan om een emmer water uit de . . . gracht te halen, waarvan zij niet was teruggekeerd.

Naar mij door genoemden geneeskundige werd medegedeeld was door hem op het lijk geen enkel spoor van uiterlijk geweld ontdekt.

Sluiten