Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangstelling van de steeds talrijker wordende volksverzameling gainde, waardoor de veiligheid van het verkeer in die straat, doordat deze door het publiek geheel was ingenomen, bijzondere zorg vereischte. Mede was dit het geval met de openbare orde, temeer daar sommigen in de vensterbanken en op de stoephekken klommen, terwijl de verschillende berichten door sommigen met „hoera" geroep en door anderen met gefluit ontvangen werden.

In het eerste voorzag ik door het midden der straat voor het verkeer zooveel mogelijk vrij te maken, en rij- en voertuigen stapvoets te doen passeeren, terwijl ik het klimmen in vensterbanken en op de stoephekken tegenging en het publiek tot kalmte bleef aanmanen welke maatregelen hunne uitwerking niet misten, zoodat geen ongeregeldheden plaats hadden.

Op een gegeven oogenblik echter naderde in die straat een troep luidruchtig zingende en schreeuwende schooljongens, met zich voerende een transparant, waarop aan de voorzijde de woorden „vrouwenkiesrecht" voorkwamen, zoomede eenige lampions, en een deel van het voor genoemden boekwinkel saamgekomen publiek dit ziende, sloot zich daarbij aan, zoodat de openbare orde een oogenblik dreigde verstoord te worden, doch nadat de stoet verder was getrokken, keerde in die straat de rust terug. Het kwam mij echter gewenscht voor dien stoet te volgen en dit doende zag ik, dat voor de woning van den heer wonende aan de ...

straat alhier, halt werd gehouden en toen bleek mij, dat dezen blijkbaar dit bezoek gold, daar men op minder gepaste wijze zich voor diens woning heen en weer bleef bewegen.

Ik maakte daaraan een einde door de jongens de transparant en de lampions bijeen te doen pakken, waarna ik hen uiteendreef.

De volksverzameling voor den boekwinkel in de . . . straat was inmiddels, zooals ik bij mijn terugkeer aldaar zag, mede uitelkander gegaan.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

Sluiten