Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straat alhier, zag ik een telephoonpaal dwars over die

straat liggen, waarvan het eene einde door de ruit stak van het aan

die straat staande winkelhuis, bewoond door ,

zoodat het verkeer aldaar voor rij- en voertuigen gestremd was, en voetgangers, mede doordat de aan die paal bevestigde draden naar alle kanten over de straat verspreid lagen, slechts met moeite konden passeeren.

In dit laatste voorzag ik dadelijk door met behulp van een voorbijganger die draden bijeen te verzamelen en aan den paal te binden, zoodat de passage, door over den paal te stappen, zonder veel moeite te voet weer kon plaats hebben.

Op mijn verzoek plaatste de aldaar wonende

zich voorloopig aan den ingang der straat om bestuurders van rijen voertuigen op de versperring van den weg opmerkzaam te maken, terwijl de enkele voor mijne aanwezigheid daarvoor verzamelde voerlieden inmiddels met hunne gespannen waren teruggekeerd, waardoor verdere storing in het verkeer werd voorkomen.

De beheerder der telephoon, de heer .... . . onderwijl door mij met het geval in kennis gesteld, liet den omgevallen paal, die bij den grond was afgebroken, spoedig opruimen, zoodat de weg te omstreeks . . uur weer geheel vrij was. Genoemde . . . . . . verklaarde mij, dat hem niet bekend was wat de aanleiding tot het breken van dien paal geweest kon zijn, en evenmin zeide hij te hebben geweten, dat te voren van de daarop gespannen draden gebroken waren, wat hem echter zeer aannemelijk voorkomt nu tengevolge van den rijp de telephoondraden op verschillende plaatsen zijn afgebroken, waardoor, wanneer die draden over één kant breken, de paal gevaar loopt over den anderen kant af te breken.

Aan voornoemd winkelhuis werd, behalve de verbrijzelde ruit, ook nog eenige schade toegebracht doordat het raamkozijn uit den muur werd losgerukt, terwijl de schade aan de daarbinnen uitgestalde winkelwaren aanzienlijk is. Door den Heer werd

daarvoor bereids schadevergoeding toegezegd.

Van schuld of nalatigheid in dezen is mij niets gebleken, en moet,

Sluiten