Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeer in genoemde straat bijzondere zorg vereischte, tot doorloopen aan te manen en rij- en voertuigen langzaam te doen paseeeren, zoodat ook deze verkeersweg spoedig geheel vrij was.

Te omstreeks . . uur hadden allen, met uitzondering van de timmerlieden, die zich inmiddels verwijderd hadden, den arbeid hervat.

Van den aannemer vernam ik, dat hij den timmerknecht . . . . - oud . . jaar, wonende alhier, omreden deze den vorigen

da? beschonken op het werk was gekomen, heden morgen voor den aanvang van het werk had ontslagen, waarna de overige timmerlieden, na bij hem vergeefsche pogingen te hebben aangewend om dat ontslag in te trekken, allen het werk verlieten en daarna getracht hadden ook de stucadoors en andere werklieden tot staken over te halen, waartoe deze echter niet genegen bleken te zijn.

Ter voorkoming van mogelijke herhaling van het gebeurde is ter plaatse voormeld bijzonder politietoezicht gewenscht.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening)

MODEL XVII.

Aanrijding.

Heden namiddag te omstreeks . . uur zag ik een met een paard bespannen rijtuig stapvoets den hoek der . . . straat en de . . straat omrijden, toen tegelijkertijd van tegenovergestelde richting in laatstgenoemde straat een met twee paarden bespannen vrachtwagen dien hoek was genaderd,welk voertuig tengevolge van het sterk afhellen van de straat aldaar niet kon stilhouden, zoodat een aanrijding met het rijtuig, dat bij den draai om den hoek vóór den vrachtwagen was gekomen en niet tijdig kon uitwijken, onvermijdelijk was.

Sluiten