Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijl kwam de wisselwachter oud . .

jaar, wonende alhier, buiten adem op den overweg loopen, en deelde mij desgevraagd mede, dat hij met de bediening daarvan was belast en verzuimd had dien overweg voor het passeeren van trein No. . . te sluiten, naar hij zeide, omdat hij met den tijd in de war was geraakt daar zijn horloge was blijven staan.

Volgens hem had hij omstreeks een halfuur te voren met voorkennis van den Stationschef alhier zijn post verlaten om een lantaarn in de stad te laten repareeren en daarvan terugkeerende had hij bemerkt, dat zijn horloge onklaar was geworden.

Ik heb den Stationschef met het geval in kennis gesteld en zal nader onderzoeken in hoeverre hier aan schuld of nalatigheid moet gedacht worden.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XX.

Instorting riool.

In de ... straat alhier zag ik heden namiddag te omstreeks . . uur, omringd door een talrijk publiek, een met twee paarden bespannen vrachtwagen staan, welk voertuig, zooals ik inmiddels naderbij komende zag, met de beide achterwielen tot de assen in den grond was gezakt, blijkbaar doordat een in die straat liggend riool was ingestort.

Van den bestuurder van den vastgeraakten wagen, genaamd . • . . . wonende aan de ... straat alhier, eigenaar van dat gespan, vernam ik, dat de paarden onder het rijden plotseling hadden stil gehouden en hij toen bemerkt had, dat de wagen was vastgeloopen doordat de straat was ingezakt.

Sluiten