Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. . . van . . uur spoortijd, met een ongewone vaart binnen kwam en ongeveer . . Meter voorbij het station stoomende met kracht op een aldaar staanden ledigen goederenwagen liep, waardoor deze laatste van de rails sprong. De locomotief was daarbij met de buffers in dien wagen geloopen en blijkbaar mede daardoor tot staan gekomen, waarna de zich in dien trein bevindende reizigers de portieren openden en uitstapten. Een tweedeklasse-passagier, de heer

wonende te , had aan zijn rechterhand

eenig letsel bekomen, doordat hij, naar hij zeide, bemerkende, dat de trein het station Voorbij liep, het portierraampje had willen openen, waarin hij niet slaagde, toen inmiddels de botsing ontstond, waarom hij met zijn hand het glas van bedoeld raampje had ingeslagen en daarbij een schram aan die hand had opgeloopen, welke schram echter van geen noemenswaardige beteekenis was, zoodat het inroepen van geneeskundige hulp overbodig werd geacht. Overigens kwamen allen er zonder ongelukken af.

Van den machinist, genaamd , oud . . jaar,

wonende te , die met den stoker , oud

. . jaar, eveneens aldaar woonachtig, op de locomotief was gebleven, vernam ik, dat de rem niet had willen werken, wat eerst door hem was opgemerkt toen hij reeds op betrekkelijk korten afstand het station alhier was genaderd en daardoor, hoewel door het afsluiten van den stoom de snelheid van den trein belangrijk verminderde, niet tijdig had kunnen stoppen, zoodat het ongeval volgens hem daaraan moet worden toegeschreven.

Bij onderzoek van de rem werd dit door den alhier wonenden

opzichter-machinist bevestigd, waaruit bleek, dat dit

toestel aan de machine zoodanig defect was, dat deze buiten gebruik moest worden gesteld, zoomede het rijtuig waarin een raampje was verbrijzeld.

Nadat hierin door ander materiaal was voorzien, vertrok de trein te . . uur van hier.

De wagen, waarmede de trein in botsing kwam en daardoor zooals hierboven vermeld van de rails raakte, bleek belangrijk beschadigd

3

Sluiten