Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bestuurder, zooals mij later bleek genaamd : ,

wonende alhier, dit bemerkende, trachtte nog door het paard naar rechts te houden, dat wiel uit het spoor te krijgen, waardoor plotseling het inspan brak.

'Het paard sprong daardoor verschrikt ter zijde, doch werd dooiden bestuurder, die inmiddels van de kar was gesprongen, spoedig tot staan gebracht en na gekalmeerd te zijn, met behulp van mij uitgespannen.

Een der wielen van het voertuig bleek echter zoodanig in het tramspoor te zijn vastgeloopen, dat dit zelfs niet met een paal, waarmede een voorbijganger te hulp kwam, daaruit was te krijgen, zoodat de onklaar geworden kar niet dadelijk verwijderd kon worden.

Hierdoor ontstond stoornis in het tramverkeer, daar de inmiddels aankomende tramrijtuigen niet konden doorrijden en moesten wachten tot de weg vrij was. Van de passagiers stapten enkelen uit en vervolgden te voet hun weg.

Doordat zich inmiddels aldaar een talrijk publiek had verzameld, vereischte de openbare veiligheid in die straat bijzondere zorg.

Ik voorzag daarin door het publiek op een afstand te houden en rij- en voertuigen stapvoets te doen passeeren.

Onderwijl was men vanwege de tram aangevangen he.t vastgeraakte voertuig te verwijderen, waarin men eerst slaagde, nadat het bedoelde wiel van de as was genomen.

Te omstreeks . . uur kon het tramverkeer weer op de gewone wijze plaats hebben. Aan den weg werd geen schade toegebracht.

Op mijn verzoek verwijderde bovengenoemde de

kar van de straat, zoodat het verkeer aldaar toen weer vrij was.

Aan het toeval, dat de smalle wielen van dit voertuig in het tramspoor pasten, moet het ongeval worden toegeschreven.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

Sluiten