Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op mijn verzoek is de omgevallen boom door twee aldaar passeerende plantsoenwerkers uit den weg geruimd, zoodat het verkeer in die straat te omstreeks . . uur weer geheel vrij was.

Kort daarna zag ik dat het aan de ... . straat alhier staande aanplakbord omver waaide, wat ik met behulp van eenige voorbijgangers van den weg heb verwijderd.

Voorts bekwamen een aantal particuliere gebouwen stormschade, waardoor mede op verschillende plaatsen gevaar voor de openbare veiligheid van het verkeer te duchten was, doordat afgewaaide voorwerpen op de straat terecht kwamen, zonder echter, voor zoover mij is gebleken, ongelukken te veroorzaken.

Aan het bolwerk vielen twee boomen om, waarbij het aldaar staande

perceel, bewoond door den heer beschadigd werd,

doordat een der boomen op het dak daarvan kwam te vallen, waardoor eenige dakpannen vernield werden. Persoonlijke ongelukken vielen overigens niet voor.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XXVI.

Zigeuners.

Heden voormiddag te omstreeks . . uur mij bevindende op den . . . . weg alhier, zag ik in de verte eenige woonwagens naderen, waarmede, zooals ik inmiddels van een uit die richting komenden wielrijder vernam, een troep zigeuners naar deze plaats optrok. Ik ging dit gezelschap tegemoet en daarbij gekomen zijnde, hield ik dit staande, waarna mij bleek dat deze troep uit ongeveer . . personen bestond, waarvan de mannen naast de drie met paarden bespannen woonwagens liepen, terwijl de vrouwen en kinderen zich in die voertuigen bevonden.

Sluiten