Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXIX.

Locomobiel, gebruikt by heiwerk, gesprongen.

Heden voormiddag te omstreeks . . uur mij bevindende in de nabijheid van de over de . . . gracht alhier in aanbouw zijnde basculebrug, waarvan het heiwerk met behulp van een locomobiel

wordt uitgevoerd door den heibaas , oud . . jaar,

wonende te , hoorde ik, voorafgegaan door een doffen

knal, een ongewone stoomontsnapping, terwijl op het werk zelf een verwarring ontstond, zooals ik inmiddels zag, naar aanleiding dat de locomobiel, die onder geraas den stoom liet loopen, plotseling onklaar was geworden.

Inmiddels was men reeds bezig den putbaas, genaamd . . .

oud . . jaar, wonende te , zooals mij later bleek,

die naar het scheen tijdens het gebeurde beneden werkzaam was geweest, naar de op het werk aanwezige keet over te brengen, daar hij door het op den grond liggende heiblok, zooals ik vernam aan zijn rechterbeen was getroffen.

Volgens verklaring van den in de nabijheid wonenden geneeskundige,

Dr , dien ik met het ongeval in kennis deed stellen, was

het rechterbeen van den getroffene boven de knie verbrijzeld en daarom diens opname in het ziekenhuis noodzakelijk, wat door het personeel dier inrichting onder mijn toezicht plaats had. De getroffene bleek omtrent het ongeval geen inlichtingen te kunnen geven.

Van den machinist, genaamd die mede belast was

met bediening van het over de poelie loopende touw, vernam ik, dat hij bij het aanzetten der machine een schok had waargenomen en de poelie met ongewone kracht in beweging werd gebracht, wat tengevolge had dat het heiblok, doordat het touw zich snel om de poelie wentelde, met een ruk omhoog werd getrokken en losraakte van het aan de zoogenaamde rammelschijf loopende touw, naar beneden viel, waardoor de putbaas werd getroffen. Volgens hem had hij onderwijl getracht de machine stop te zetten, wat hem gelukte, doch bemerkte hij toen, dat de stoomklep niet wilde werken, zoodat het afsluiten

Sluiten