Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXI.

Naaktlooper.

Hedennamiddag te omstreeks . . uur mij bevindende op de . . straat alhier, zag ik een volksoploop, waaronder een troep luidruchtig zingende en tierende schooljongens, zich snel voortbewegen in de richting van de ... . brug waarvoor, doordat deze voor het doorlaten van een vaartuig was geopend, halt werd gehouden.

Van deze gelegenheid maakte ik gebruik mij tusschen de menschen te begeven, teneinde mij omtrent de oorzaak van die volksverzameling te overtuigen en toen bleek het mij, dat zich te midden daarvan, in zeer opgewonden en overspannen toestand, geheel ontkleed bevond

de mij welbekende stucadoor wonende aan de

. . . straat alhier.

Ik wist hem zonder tegenstand binnen het in die onmiddellijke nabijheid staande brugwachtershuisje te krijgen.

Daar ik van omstanders vernam, dat deze man reeds eenige dagen tevoren blijken had gegeven van krankzinnigheid en daarom onder

geneeskundige behandeling van Dr alhier was, heb

ik dezen laten ontbieden, terwijl ik inmiddels de noodige kleedingstukken voor 's mans vervoer noodzakelijk, van zijne woning liet halen.

Met het oog op de veiligheid van het verkeer in dit drukke stads- • gedeelte, en temeer doordat een vrij talrijk publiek zich ter'plaatse had verzameld, was mijne aanwezigheid buiten zeer gewenscht. Aan

de zorg van den brugwachtersknecht die zich

daarvoor welwillend ter mijner beschikking stelde, liet ik daarom de bewaking van den aangehoudene over, terwijl ik het uiteengaan van de volksmenigte bevorderde.

Inmiddels had de ontboden geneeskundige zich omtrent den toestand

van overtuigd, wiens terugkeer en verblijf in

zijn eigen woning onder voortdurend toezicht door hem voldoende werd geacht.

Nadat deze door zijn onderwijl verschenen vrouw spoedig was gekalmeerd en gekleed, is hij door haar zonder eenige moeite naar zijne

Sluiten