Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar het mij voor zijn veiligheid gewenscht voorkwam, l;em in bewaring te nemen, temeer met het oog op het hem toevertrouwde geld en andere papieren van waarde, heb ik hem overgebracht naar het bureau van politie.

De tasch bleek, behalve een controleboekje en een aantal door bedoelde firma onderteekende, nog niet ingevorderde wissels, ter waarde van f . . ., aan papiergeld te bevatten de som van ƒ...., terwijl ik bij fouilleering een portemonnaie op hem bevond, waarin aan specie aanwezig was voor een bedrag van f .

In hoeverre dit geld overeenkwam met het door hem voor de firma geïnde bedrag, wist hij niet met zekerheid op te geven, en evenmin wist hij, of het aantal niet ingevorderde wissels al dan niet in de tasch aanwezig was.

Van zijne aanhouding gaf ik onderwijl kennis aan het kantoor van genoemde firma, waarna de chef-boekhouder van dat kantoor, de heer

, in mijne tegenwoordigheid het op den beschonken

kantoorlooper bevonden geld, zoomede de wissels, controleerde en verklaarde, dat daaraan niets ontbrak. Een en ander is met goedvinden van den in bewaring gestelde aan de firma teruggegeven, terwijl hij zelf na ontnuchtering is ontslagen.

Van zijne dronkenschap op den openbaren weg zal door mij procesverbaal worden opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XXXIII.

Wielerwedstrijd zonder vergunning-.

Hedennamiddag te omstreeks . . uur mij bevindende op den binnen deze gemeente gelegen rijksstraatweg genaamd ,

zag ik, dat deze over een afstand van ongeveer .... Meter met palen en voorts door middel van aan de daaraan staande boomen

4

Sluiten