Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXVIT.

Luchtballon.

' Hedennamiddag te omstreeks . . uur mij bevindende op bet

plein alhier, zag ik dat boven de stad in noordelijke

richting zich langzaam voortbewegende een luchtballon dreef, op zoo korten afstand van den grond, dat het aan den ballon bevestigde schuitje of mand gevaar liep met de hooge gebouwen in aanraking te komen. De zich daarin bevindende luchtreizigers, die duidelijk te onderscheiden waren en twee heeren bleken te zijn, deden blijkbaar moeite den ballon op een gunstig oogenblik te doen landen.

Boven genoemd plein komende, kwam de ballon, die zichtbaar daalde, in aanraking met een der aldaar staande boomen, met het gevolg dat hij daarin verward en vast raakte. Hoewel niet zonder gevaar, hadden de inzittenden daardoor de gelegenheid om uit den ballon in den boom te stappen, waardoor de grond kon worden bereikt.

Dezen, de kans daartoe ziende, deden dit, terwijl de ballon, waaruit men inmiddels het nog aanwezige gas had laten ontsnappen, en die men van den boom had losgemaakt, op den grond viel.

Het onderwijl aldaar verzamelde talrijke publiek had ik tevoren op een behoorlijken afstand gehouden, zoodat ongelukken voorkomen werden.

Met een ladder, mij verstrekt door een aldaar aan een der gebouwen werkzaam zijnden schilder, was ik beide uit den ballon gestapte personen behulpzaam uit den boom te komen.

Een en ander liep zonder ongelukken af, alleen bekwamen zij aan aangezicht en handen eenige onbeduidende schrammen en ontvellingen, zoodat geneeskundige hulp overbodig werd geacht.

Van deze heeren, die Duitschers bleken te zijn en genaamd

waren en , wonende te

vernam ik, dat zij hedenmorgen te omstreeks . . uur in hunne woonplaats, voor een onderlingen afstandswedstrijd met nog . andere

ballons waren opgestegen en zij er op gerekend hadden

te kunnen bereiken, doch dat de ballon, toen deze plaats in 't gezicht kwam, reeds zoodanig begon te dalen, dat men het voortzetten van

Sluiten