Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tocht niet wenschelijk achtte, en door gas te laten ontsnappen

de landing verhaast had.

De ballon is, na saamgepakt te zijn, op een wagen naar het station vervoerd, terwijl den beiden reizigers op hun verzoek door mij de weg

naar het hotel alhier is gewezen.

Het publiek verspreidde zich daarna.

Aan den boom, waarin de ballon vastraakte, werd eenige schade toegebracht, die echter van weinig beteekenis is.

. . . . den .... 19 • ■

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XXXVIII.

Lotingsdag militie.

In de ... • straat alhier hoorde ik hedenamiddag te omstreeks . . uur luidruchtig zingen en schreeuwen, terwijl ik, naderbij komende, een volksoploop zag, veroorzaakt zooals mij inmiddels bleek, door eenige lotelingen die den aldaar met een bakkerskar passeerenden broodventer .... wonende alhier, molesteerden, door zich voor dat voertuig te plaatsen en dit daarna in andere richting trokken dan waarheen de bestuurder wilde gaan. Mijn komst bemerkende, verwijderden zij zich haastig, waarna genoemde . . . . die het geval als een grap opnam, verder ongehinderd zijn weg kon

vervolgen.

\T r\r\y 7nnupr iV kon waarnemen was niemand der lotelmgen e-

schonken en het geval meer aan brooddronkenheid te wijten, hoewel het mij echter wel wenschelijk voorkwam hen in het oog te houden.

Dit doende zag ik, dat zij in de ... . straat gekomen, e

aldaar gelegen tapperij van binnengingen, terwijl een

ander, van tegenovergestelde richting in die straat naderend troepje

Sluiten