Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXIX.

Brand door kortsluiting.

Heden nacht te omstreeks . . uur, mij bevindende in de . . . straat alhier, zag ik, dat uit het dak van het aan die straat staande

winkelhuis, in huur bewoond door oud . . jaar,

rook opsteeg, naar aanleiding zooals mij uit de inmiddels daaruit slaande vlam bleek, dat daarbinnen brand was. Na de bewoners, die zich blijkbaar nog te bed bevonden en sliepen, gewekt te hebben, maakte ik; daar de brand zich ernstig liet aanzien, door middel van mijn signaalfluit alarm.

De daarop afkomende nachtwaker stelde

op mijn verzoek de brandweer met den brand in kennis, terwijl ik onderwijl de bewoners wekte van de belendende gebouwen, wier perceelen door den sterken wind mede gevaar zouden kunnen loopen door den brand te worden aangetast. Aangewende pogingen om door middel van eenige emmers water zelf den brand te blusschen mislukten.

Naar het zich toen reeds liet aanzien, scheen de brand in een benedenvertrek te zijn ontstaan, daar dit nagenoeg was uitgebrand, terwijl het vuur zich daarna aan den zolder en het dak had medegedeeld.

De inmiddels verschenen brandweer, die met twee slangen op de waterleiding spoedig water gaf, was binnen een half uur het vuur zoover meester, dat het gevaar voor de naastgelegen perceelen geweken was, zoodat de brand tot bedoeld winkelhuis bepaald bleef en te ongeveer . . . uur geheel gebluscht was, waarna de brandweer inrukte.

Behalve het benedenvertrek, dat als bergplaats van winkelwaren in gebruik was en hetwelk reeds moet zijn uitgebrand voordat de brand door mij werd opgemerkt, is de zolder geheel uitgebrand. De kap bekwam mede belangrijke brandschade, terwijl de waterschade aanzienlijk is. Volgens den bewoner was hij verzekerd bij de brandwaarborgmaatschappij voor een totaal bedrag

Sluiten