Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoover ik heb kunnen nagaan, zijn geen persoonlijke ongelukken voorgekomen, terwijl evenmin schade is teweeggebracht.

Het paard was spoedig gekalmeerd, waarna de eigenaar van het gespan daarmede in goede orde wegreed, en het publiek, dat zich ter plaatse had verzameld, zich verspreidde.

Door mij zal nader worden onderzocht in hoeverre in het hierbedoelde geval aan overtreding van wet of verordening moet worden gedacht.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XLIII.

Automobielongeluk.

Hedenvoormiddag te omstreeks . . uur mg bevindende in de . . . . straat alhier, zag ik een automobiel, waarmede in het midden van die straat met gewone snelheid werd gereden, plotseling naar rechts uitwijken en tegen den gevelmuur van het aan die straat staande winkelhuis, bewoond door .... aanrijden met zooveel kracht, dat de bestuurder van het voertuig tengevolge den schok achterover viel met het bovenstuk van het stuurtoestel, dat blijkbaar afgebroken was, in zijn handen. Een zich mede in dat voertuig bevindend persoon bracht inmiddels den motor in rust, waardoor het voertuig tot staan werd gebracht.

In laatstbedoelden persoon herkende ik den heer

wonende .... straat alhier, eigenaar van den automobiel, en

in eerstbedoelden diens 20 jarigen knecht mede alhier

woonachtig. Deze had, tengevolge den val, in zijn achterhoofd een bloedende wond bekomen, echter van zoo weinig beteekenis, dat het inroepen van heelkundige hulp overbodig werd geacht.

Bij onderzoek van het voertuig bleek mij, dat van het stuurtoestel

Sluiten