Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een stang doormidden was gebroken, dit daardoor onklaar moet zijn geraakt en dus het ongeval daaraan moet worden toegeschreven.

Van schuld of nalatigheid van den bestuurder of van iemand anders is mij niet gebleken.

Op de automobiel was het nummer . . . en de letter . . . aangebracht, terwijl de bestuurder van een rijbewijs was voorzien.

Ter plaatse van het ongeval had zich inmiddels een talrijk publiek verzameld, waardoor, en mede doordat de onklaar geworden automobiel een gedeelte van de straat in beslag nam, de veiligheid van het verkeer in genoemde straat bijzondere zorg vereischte.

Ik voorzag daarin, door rij- en voertuigen stapvoets te doen passeeren en het publiek tot doorloopen aan te manen.

De automobiel is op mijn verzoek naar een particulier terrein aan

die straat vervoerd.

Een en ander liep binnen een half uur af, zoodat te omstreeks uur het verkeer in gemelde straat weder vrij was.

De schade aan den gevelmuur van voormeld perceel, tengevolge het aanrijden ontstaan, is weinig beteekenend.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XLIV.

Onverwacht Koninklijk bezoek.

Heden namiddag te omstreeks . . uur mij bevindende in de . straat alhier, zag ik een automobiel, die blijkbaar door de

zich daarin bevindende personen, de bijzondere aandacht van het aldaar passeerende publiek trok, naar aanleiding zooals ik inmiddels vernam, dat men daarbij Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden herkende, wat mij juist bleek te zijn.

Sluiten