Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd verleend, was oogenblikkelijk gevaar voor verdrinken niet te duchten.

Het bleek dan ook, hoewel de drenkeling een hoeveelheid water naar binnen had gekregen, dat het inroepen van geneeskundige hulp niet noodzakelijk was.

Met goedvinden van voornoemden is hij in diens

woning binnengebracht, en aldaar van droge kleeding voorzien, welke inmiddels door zijn vrouw, die ik met het geval in kennis had doen stellen, waren gebracht.

Van deze vernam ik, dat haar man den laatsten tijd zonder werk en daardoor zonder verdienste was.

Volgens haar was hij heden voormiddag te omstreeks ....

uur in huis gekomen, en had, zooals haar bleek, sterken drank gebruikt,

waarover tusschen hen beiden ongenoegen was ontstaan, met het gevolg dat haar man de woning had verlaten, te kennen gevende daarin niet levend terug te zullen keeren.

Nadat de drenkeling gekalmeerd was, is hij niet zijn vrouw naaide echtelijke woning teruggekeerd.

Het ter plaatse saamgekomen talrijke publiek verspreidde zich spoedig daarna, zoodat een en ander binnen een uur afliep.

. . . • . den .... 19 . .

(Qualit6it).

(Handteekening).

MODEL XL VIL

Door het ijs gezakt.

Heden voormiddag te omstreeks . . uur, zag ik dat twee manspersonen, zooals mij later bleek de gebroeders

. beiden wonende ten huize van hunne ouders

Sluiten