Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de ... . straat alhier, op schaatsen over de ... gracht alhier reden.

In plaats echter dat zij aan den kant op de baan bleven, namen zij achter elkander rijdende het midden der gracht, en zakten plotseling* door het daar ter plaatse nog broze ijs.

Een derde persoon, hun spoor volgende, doch het gevaar tijdig inziende, keerde onmiddellijk op de baan terug, waardoor hij voorkwam het lot te deelen van eerstgenoemden.

Dit tweetal hield zich door met de armen op het ijs te steunen boven water, doch blijkbaar met groote moeite, daar het ijs niet tegen hunne zwaarte bestand, telkens afbrokkelde.

Ik wendde aanstonds pogingen tot redding aan, door mij zoover mogelijk op het ijs te wagen en hun de in mijn bezit zijnde dreg toe te werpen ; beiden gelukte het die te grijpen.

Inmiddels verscheen de aldaar wonende timmerman die het ongeval uit zijn werkplaats waarnam, met een ladder, welke wij over het ijs tot voor de drenkelingen schoven eu waaraan deze zich vastklemden, waardoor het mogelijk werd hen met behulp van een paar mede ter hulp gekomen personen uit het water te trekken.

De geredden, blijkbaar uitgeput en overmand door angst, verloren weldra hun bewustzijn en in dien toestand zijn zij in de woning van genoemden timmerman binnengedragen.

Aldaar liet ik hen van de nauwsluitende kleedingstukken ontdoen

maakte hals en borst bloot, en begon inmiddels het voorhoofd, dé

slapen en de borst met azijn te wrijven, terwijl ik hen hiervan tevens

het ruiken, met het gevolg dat zij spoedig weer tot bewustzijn kwamen.

De geneeskundige, Dr. ...... a]hieri die ik inmiddels

had laten ontbieden, onderwijl verschenen, kon den toestand gunstig noemen, en achtte zijn hulp overbodig.

Wel hadden de door het ijs gezakten eenige ontvellingen aan handen en voeten, doch overigens naar het zich liet aanzien, geen letsel bekomen.

Beiden zijn, na van droge kleeren te zijn voorzien, naar de ouderlijke woning teruggekeerd.

*

Sluiten