Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De plaats van, het ongeval heb ik van een kenteeken doen voorzien, om schaatsenrijders voor een mogelijk gevaar te waarschuwen.

den .... 19 • •

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XLVIII.

Schouwburg-paniek.

Hedenavond te omstreeks . . uur mij bevindende in de aan de . straat alhier gelegen schouwburg, waarin door .... met de cinematograaf een kindervoorstelling tegen verminderde prijzen werd gegeven, waardoor dezen in groote getale waren toegestroomd, zoodat de beschikbare plaatsen zoowel in de zaal als op de daarboven gelegen galerijen alle bezet waren, zag ik dat het toestel, op het oogenblik dat de voorstelling zou aanvangen, in brand geraakte.

Dit veroorzaakte een paniek, doordat de kinderen van hunne zitplaatsen opstonden, en in de duisternis, daar de lichten tevoren met uitzondering van die aan de hoofd- en nooduitgangen gebluscht waren, de verschillende uitgangen trachtten te bereiken.

Aan mijn aanmaning om te blijven zitten werd geen gevolg gegeven, en hoewel de brand onderwijl reeds was gebluscht, verplaatste de wringende en duwende kinderhoop zich naar den hoofd in- en uitgang.

Slechts enkelen verwijderden zich door de nooddeuren, die, zooals

gezegd, verlicht waren.

Van de bovengelegen galerijen trachtten de kleinen te vergeefs naar beneden te gaan, daar de ruimte onder aan de trap geheel was ingenomen door den uit de zaal nog steeds aangroeienden stroom kinderen.

Daardoor werd een drukking merkbaar, waardoor, zoowel op de trap als daaronder op den grond, het eene na het andere kind kwam te vallen.

Sluiten