Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Staatsblad No. 4.)

WET van den 13 Januari 1906, houdende goedkeuring van het op 17 December 1904 te 's Gravenhage met het Duitsche Rijk gesloten vestigingsverdrag.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gons, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.,

enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 17 December 1904 te 's Gravenhage met het Duitsche Rijk gesloten vestigingsverdrag wettelijke rechten betreft alsmede aan het Rijk geldelijke verplichtingen oplegt;

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der Grondwet;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Stat en-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Het nevens deze wet in afdruk gevoegde op 17 December 1904 te 's Gravenhage met het Duitsche Rijk gesloten vestigingsverdrag, wordt goedgekeurd.

Sluiten