Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan; alleen zooda,nige als waarop ook in de toelichting der Commissie wordt gedoeld, nl. die, welke verband houden met het karakter van zoodanig stuk, dat niet het behoud van het Nederlanderschap gedurende zeker tijdvak kan verzekeren, maar alleen strekt ten bewijze, dat op zeker oogenblik degeen, te wiens name het luidt, de Nederlandsche nationaliteit bezit, eene nationaliteit, die hij- op een der verschillende in de wet van 12 December 1803 (Staatsblad No. 268) genoemde gronden, kort na de afgifte van het stuk, kan verliezen.

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer.

Niettegenstaande de verklaring in de bijlage der Memorie van Toelichting, werd de vraag gesteld of de woorden „verordeningen" van den Nederlandschen tekst en ,,Polizeiverordnungen" van den Duitschen tekst elkaar volkomen dekken.

De vrees werd uitgesproken, dat de toelichting, dat slechts zoodanige handelingen, die blijkbaar gepleegd zijn met het oogmerk om de openbare orde van het land te schenden, aanleiding tot moeilijkheden zou kunnen geven wegens de vaagheid van het begrip „openbare orde".

De bepaling van het tweede lid van het artikel zou, naar men meende, menigmaal bezwaren opleveren. Men vreesde, dat in de praktijk, eerder dan vroeger, bij tijdelijk verblijf legitimatiepapieren gevorderd zouden worden, voornamelijk in verband met artikel 12. Bij twijfel toch omtrent het al of niet zijn van onderdaan zal men, niet in het bezit zijnde van legitimatiepapieren, ingevolge genoemd artikel overgeleverd zijn aan de willekeur van de grensambtenaren.

Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer.

Naar de meening der Regeering is het aan geen twijfel onderhevig, dat de woorden „verordeningen" en „Polizeiverordnungen" elkander volkomen dekken. Het geldt hier zoodanige verordeningen, op wier overtreding eene poenale sanctie is gesteld en nu heeft, gegeven het verschil tusschen de staatsrechtelijke instellingen der beide landen, de term „Politieverordeningen" bij ons eene bijzondere en meer beperkte beteekenis; onderscheidene algemeen geldende, door een met wetgevende macht bekleed gezag uitgevaardigde, voorschriften zoude men hier te lande niet met dien term kunnen aanduiden, terwijl die in Duitschland vallen onder het begrip: „Polizeiverordnungen". Vandaar dat men, om overeenstemming te verkrijgen tusschen hetgeen in beide teksten bedoeld is, verschil heeft moeten maken in de gebezigde termen, door in den Nederlandschen tekst het woord „politie" weg te laten.

De vrees, dat de toelichting aanleiding tot moeilijkheden zou kunnen geven, wegens de vaagheid van het begrip „openbare

Sluiten