Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amleiing van nationaliteit te goeder trouw is geschied en niet ter ontduiking van de militaire verplichtingen.

Eveneens behoudt elke der heide Partijen zich voor, de vestiging of het verblijf te ontzeggen aan die onderdanen der andere Partij, die in hun vaderland in gebreke zijn gebleven hunne militaire verplichtingen te vervullen.

Toelichting der Commissie.

Dit artikel regelt uit liet. oogpunt der militaire belangen de vraag in hoever aan de onderdanen van de eene Partij in het gebied re J de vesti£ing of het verblijf mag worden ontzegd. De Commissie is het daaromtrent eens dat de beantwoording dezer vraag uitsluitend door deze bepaling wordt beheerscht: en dat. dus ongehoudenheid tot militaire verplichtingen of het niet vervullen daarvan niet tot ontzegging van verblijf op grond van artikel 2 kunnen leiden.

■ > V*nv, Dluts,che ziicle wei"1' verklaard, dat men aan vroegere Ouitsche onderdanen, die vóór de algeheele vervulling hunner militaire verplichtingen uit dat staatsverband zijn getreden en te voren ol daarna de Nederlandsche nationaliteit hebben verkregen met een op verdrag gegrond recht tot vestiging of verblijf kon toekennen. Deze personen zouden thans evenals voorheen aan de mogelijkheid van uitwijzing zijn blootgesteld; geen onderscheid zoude daarbij ook kunnen worden gemaakt naar gelang de betrokken personen zelf stappen hebben gedaan of nagelalen, waardoor het verlies van bedoeld staatsverband is te weeg gebracht of dat dit verlies is veroorzaakt, tengevolge van handelingen van hunne ouders ol van anderen die over hen gezag hadden. Aangezien in het Duitsche Kijk de algemeene dienstplicht krachtens de wet jestaat en gestreng wordt toegepast, laat. het. algemeene staatsbelang niet. toe, dat vroegere Duitschers, die tengevolge van het lieden uit hun staatsverband hunne militaire verplichtingen in hun vroeger vaderland niet. of niet verder behoeven te vervullen, later naar Duitschland zouden terugkeeren en aldaar, op grond van een internationaal verdrag, ongehinderd verder zouden leven I-lunne aanwezigheid alleen heeft, als bedenkelijk voorbeeld een nadeeligen invloed op de inheemsche bevolking, die met groote persoonlijke opofferingen aan hare militaire verplichtingen heeft te voldoen. Hetzelfde geldt in het algemeen ook voor die buitenlanders, die in hun vaderland in gebreke zijn gebleven aan hunne militaire verplichtingen te voldoen, of daar in 't geheel tot geene verplichtingen gehouden zijn.

Daartegenover werd er van Nederlandsche zijde met nadruk op gewezen, dat men er ernstige bedenkingen tegen had in een internationaal verdrag vast te leggen, dat aan iNederlanders, die vroeger Duitschers zijn geweest het verblijf in Duitschland kon

Sluiten