Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paitij waartoe de hulpbehoevende behoort, noch van een der openbare armbesturen van die Partij.

Indien de hulpbehoevende zelf of een ander op wien te zijnen aanzien privaatrechtelijk een onderhoudsplicht rust, tot teruggave dezer kosten in staat is, blijven dezen tot terugbetaling gehouden. Elke der beide Partijen verbindt zich voorts, voor zoover hare wetgeving het toelaat, de andere Partij behulpzaam te zijn om die vorderingen te doen gelden.

Toelichting der Commissie.

In artikel 5 neemt elke van de contracteerende Partijen de verplichting; op zich, voor de zich op haar grondgebied bevindende hulpbehoevenden van de andere Partij op dezelfde wijze zorg te dragen als voor de eigen onderdanen. In het Duitsche Rijk is de overheid'splicht tot verzorging van hulpbehoevenden bij de wet geregeld op den zelfden voet voor Duitschers als voor vreemdelingen. Naar Nederlandsch recht bestaat eene wettelijke aanspraak op onderstand niet. Intusschen treedt, wanneer de kerkelijke of bijzondere weldadigheid niet te huln komt, de Gemeente op, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tusschen Nederlanders en vreemdelingen. Alzoo is in beide landen, in het eene door de wet, in het andere door de praktijk, het nemen van maatregelen ten voordeele van hulpbehoevenden verzekerd.

"Voor vergoeding der ten behoeve van wederzijdsche hulpbehoevenden gemaakte onkosten zullen volgens het verdrag slechts dezen zelf of hunne tot onderhoud verplichte verwanten kunnen worden aangesproken. Beide contracteerende Partijen zeggen elkaar hiervoor de naar de wetgeving van het land mogelijke hulp toe. Die hulp wordt, behoudens de invordering in rechten, in dier voege verleend, dat de autoriteiten, hen die burgerrechtelijk tot vergoeding der gemaakte onkosten gehouden zijn daartoe aanmanen.

Memorie van Toelichting.

Deze bepaling stelt de hulpbehoevende onderdanen van elke der oeide partijen in het andere land geheel gelijk met de eigen onderdanen van dat land, zoodat hun uit hoofde van hunne vreemde nationaliteit onderhoud, geneeskundige behandeling en verpleging niet kunnen worden geweigerd in de omstandigheden waaronder en in de gevallen waarin die hulp aan de eigen onderdanen van het land, waar zij zich bevinden, verleend wordt.

Hoewel in de praktijk algemeen naar dit beginsel wordt gehan-

Sluiten