Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar het bovendien in de bedoeling ligt er tegen te waken, dat de grensgemeenten de financieele lasten zullen dragen welke de daarheen uitgezette personen veroorzaken, zijn de grens-autoriteiten.de meest geschikte organen om te bevorderen, dat de bedoelde personen met hunne gezinnen doorreizen naar de gemeenten vanwaar zij afkomstig zijn en waarheen zij verlangen zich te begeven.

Voor de toepassing van het stelsel is het noodig de bovenomschreven taak op te dragen aan een beperkt aantal autoriteiten, zoodat het geheele overnemingsverkeer geleid wordt over enkele — naar in het bovenvermelde verslag wordt aanbevolen drie — grensplaatsen, een aantal dat voldoende te achten is om het vervoer van de uit te leiden personen binnen het land waaruit zij verwijderd moeten worden, over niet te verre afstanden te laten plaats hebben. In die grensplaatsen zullen de noodige inrichtingen moeten worden gemaakt, waar de uit te leiden personen zich kunnen ophouden en, voor zooveel noodig, bewaakt worden tijdens de vereischte onderhandelingen plaats hebben en formaliteiten worden vervuld. Ook zal het overnemingsverkeer niet op alle dagen, maar op gezette tijdstippen plaats vinden en op de grensstations door de daarvoor aangewezen grens-autoriteiten persoonlijk worden geleid.

Deze regeling schijnt afdoende waarborgen te bevatten voor eene regelmatige, oordeelkundige naleving van het verdrag en, behalve tot vereenvoudiging van de bestaande praktijk, ook te zullen leiden tot voorkoming van de ongewenschtê toestanden, zich voordoende ten aanzien van personen, die beurtelings door de verschillende plaatselijke autoriteiten van beide landen uitgezet, in de grensdistricten een zwervend bestaan leiden, ten nadeele van de openbare rust en orde.

Yoorloopig Verslag der Tweede Kamer.

De aandacht werd gevestigd op de begrippen van overneming en toelating, zooals men die in het verdrag vindt neergelegd. Het laat zich hooren, meende men, dat voor gevangenen of hulpbehoevenden het stelsel van overneming door de grens-autoriteiten moet gelden; voor vrije-, niet-hulpbehoevende menschen echter, die van over de grens komen, hetzij dan vrijwillig, hetzij, omdat zij uitgezet worden, kan, naar Nederlandsche begrippen, geen sprake zijn van al of niet-overneming, maar slechts van al of niettoelating. In het verdrag echter staat, geheel in Duitschen geest, het stelsel van overneming op den voorgrond, waardoor politietoezicht en politie-bemoeiingen in de hand zullen worden gewerkt.

Met het oog hierop wenschte men van deze zijde — en andere leden sloten zich hierbij aan — te doen uitkomen, dat men door zijne medewerking tot de goedkeuring van het verdrag niet geacht wilde worden ook zijne instemming te betuigen met de denkbeelden en maatregelen ten aanzien van de uitwerking van het stelsel van overneming, die door de Nederlandsch-Duitsche com-

Sluiten