Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volg ongewenschte personen niet zonder wederzijdsch overleg naar Duitschland zullen mogen worden verwijderd, van waaruit zij wellicht eenige dagen later op dezelfde wijze weder naar Nederland worden uitgezet. Doch voor zooverre hierdoor „politietoezicht en politiebemoeiïngen" in de hand worden gewerkt, gelijk in het Voorloopig Verslag ongewenscht schijnt te worden geacht, zoo mag toch zeker erkend worden, dat hierin eene verbetering is gelegen, niet slechts voor de betrokken personen zelf, maar ook voor de goede orde in de grensstreken, die niet langer het nadeel zullen ondervinden van de personen, die aan beide zijden der grens een zwervend bestaan leiden en niet slechts den autoriteiten, maar ook anderen bewoners last veroorzaken.

Door aan de Staten-Generaal mededeeling te doen van de denkbeelden en maatregelen, door de Nederlandsch-Duitsche Commissie in hare toelichting aanbevolen, heeft de Regeering niet beoogd reeds thans eene verklaring van instemming daarmede uit te lokken. Voor zooverre het regelingen geldt, die niet zonder medewerking der Staten-Generaal tot stand zijn te brengen, blijven deze te dien aanzien, ook na dit verdrag te hebben goedgekeurd, geheel vrij in hun oordeel.

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer.

De meening werd uitgesproken, dat de bepalingen van deze artikelen voornamelijk voor Nederland groote bezwaren zullen opleveren. Nederland toch heeft groot belang bij eene gemakkelijke wijze van uitleiding van personen zonder middel van bestaan. Dit belang is naar verhouding veel grooter voor Nederland dan voor Duitschland, omdat de trek van dergelijke personen uit Duitschland naar Nederland grooter is dan omgekeerd. Aan dit uitleiden nu worden veel meer formaliteiten verbonden dan vroeger het geval was, toen dergelijke ongewenschte personen, die hier alle zonder toelating ingevolge de Vreemdelingenwet vertoeven, door de betrokken autoriteiten zonder meer over de grenzen worden gezet. Nu zal het gevolg zijn, dat, indien artikel 12 niet is toegepast, eerst daarover zal moeten worden gecorrespondeerd. Er kan verschil van gevoelen over de bevoegdheid tot uitleiding ontstaan, hetgeen oorzaak van veel tijdverlies kan zijn. Dientengevolge zullen er voor bedoelde personen verblijven moeten worden gebouwd en allerlei andere kosten moeten worden gemaakt. Het zal daarom de voorkeur verdienen artikel 12 zooveel mogelijk toe te passen, doch daarvoor zal grenspolitie moeten worden aangesteld en dan nog zal men in vele gevallen dergelijke personen niet kunnen weren.

Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer.

Gereedelijk kan worden toegegeven dat de tot dusver gevolgde praktijk, ongewenschte vreemdelingen, als waarop in het Verslag wordt gedoeld, zonder meer over de grenzen te zetten, veel gemak

Sluiten