Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In al deze gevallen zullen de grens-autoriteiten de uit te leiden personen zonder verdere formaliteiten overnemen.

De bepalingen van het eerste en van het tweede lid blijven buiten toepassing wanneer liet betreft de overneming van door jeugdigen leeftijd, door gebrekkigheid of door ziels- of lichaamsziekte hulpbehoevende personen; in deze gevallen gelden uitsluitend de bepalingen van artikel 7.

Toelichting der Commissie.

De in artikel 8 voorziene mondelinge behandeling tusscheti de wederzijdsche grens-autoriteiten heeft in de eerste plaats betrekking op die gevallen waarin het niet twijfelachtig is, dat de uit te zetten persoon moet worden overgenomen. Deze eenvoudige wijze van handelen zal intusschen ook dan kunnen plaats hebben wanneer het vereischte onderzoek door de grens-autoriteit, die overnemen zal, zonder tijdverlies kan worden ten einde gebracht: de verplichting om een dergelijk onderzoek te doen geschieden is in het 3e lid van artikel 3 uitdrukkelijk uitgesproken. Ingeval mondelinge behandeling plaats heeft zal de grens-autoriteit der Partij die uitzet, de uit te zetten personen overgeven aan de naaste grens-autoriteit der Partij, die overnemen zal, zonder dat deze autoriteit bevoegd is in dit geval eene andere plaats voor de overneming aan te wijzen.

Volgens het 3e lid zal de schriftelijke behandeling steeds moeten plaats hebben wanneer het betreft de overneming van eenen door jeugdigen leeftijd, door gebrekkigheid of door ziels- of lichaamsziekte hulpbehoevende persoon, daar in deze gevallen in het belang van latere doeltreffende verpleging meestal bijzondere maatregelen moeten worden genomen.

Artikel 9.

Een diplomatieke onderhandeling zal plaats hebben in al die gevallen, waarin de grens-autoriteiten zich omtrent de overneming niet kunnen verstaan of wanneer de beslissing der grensautoriteit, die een uit te zetten persoon overgenomen heeft, door de hoogere autoriteiten van haar land niet wordt goedgekeurd.

Sluiten