Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden: de personen die uitgeleid worden; de personen die uitgewezen worden; de personen die worden uitgezet, en de personen die worden overgebracht.

Met de personen die uitgeleverd worden hebben wij ons bij dit veidrag niet ie bemoeien; evenmin met de personen die uitgewezen worden, want zij zijn vrij om te gaan waar zij willen.

Wij hebben alleen te doen met de personen die worden overgebracht. omdat ze hulpbehoevend zijn en derhalve met menschlievend oogmerk door de autoriteiten worden overgenomen en naar de plaats hunner bestemming getransporteerd, en met de personen die worden uitgezet. Alleen de eerstgenoemden mogen worden overgenomen.

Bij uitzetting heeft men niet. alleen te doen met bepaald onwiiligen. maar ook met personen dïe, als hun het daartoe benoodigd geld wordt gegeven, toch niet naar de grens zullen gaan, maar dat geld op andere wijze zullen besteden. Zij worden dus naaide grens uitgeleid; maar dezen mogen niet worden overgenomen Zij worden slechts toegelaten.

Dit is het Nederlandsche standpunt, het standpunt dat men dien personen op de grens volkomen vrijheid moet laten niet alleen, maar dat men een regeling heeft te treffen die het onmogelijk zal maken dat ooit een vermomde uitlevering plaats vinde. Dit is, zooals reeds door den geachten afgevaardigde uit Apeldoorn is opgemerkt, niet geschied.

Neem het geval, dat een Duitscher, hier te lande verblijvende, door de Duitsche politie gezocht wordt, „is wanted" zooals de Engelschen zeggen, ofschoon hij iets gedaan heeft dat hier volkomen onschuldig is of niet ongeoorloofd; of zelfs het geval dat een Duitscher iets gedaan heeft dat ook hier een overtreding of misdrijf is, maar niet valt onder het uitleveringsverdrag; die personen worden hier volgens de regeling van dit verdrag door onze politie overgeleverd aan de Duitsche politie, omdat men bij het maken van het verdrag niet heeft gelet op de onderscheiding tusschen toelating en overneming. In beide gevallen heeft men te doen met een vermomde uitlevering.

Dit is een misbruik, dat zich misschien reeds nu in de praktijk wel eens voordeed; maar thans wordt het als een go-ede regeling vastgesteld in dit verdrag. Daartegen heb ik geen overwegend bezwaar, want dit is een regeling die lijnrecht indruischt tegen de Nederlandsche opvatting, maar welke volkomen strookt met de opvatting die de Duitsche Regeering van het oogenblik af waarop zij in onderhandeling is getreden heeft vastgehouden. Zij heeft het altijd gewild, omdat zij juist in zulk een regeling heeft gezien een krachtig middel om op die personen politietoezicht uit te oefenen.

Wanneer men nu op die punten heeft toegegeven aan de Duitsche wenschen, zie ik hierin wederom een bewijs, dat bij het vaststellen van het verdrag de Duitsche opvatting de overhand heeft gehad.

Het spijt mij, dat ik de Kamer over dit onderwerp zoo lang hen moeten bezighouden, want ten slotte zullen wij toch moeten over-

Sluiten