Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!en' w^ar'i' liij liet anders niet wordt en hier komt het verdrag 121 conflict met de Vreemdelingenwet.

Volgens deze toch is het grensstation niet >de eenige gemeente waar men toelaat of uitleidt, maar het geheele land.

Volgens de uitdrukkelijke woorden is het hoofd der politie van de gemeente, alwaar de vreemdeling is aangetroffen, de man die onderzoekt, of Jemand toelaatbaar is of niet.

Juist de hoofdreden van uitleiden: broodeloosheid, kan dikwijls aan de grens niet beoordeeld worden, maar eerst op de plaats waar de man voornemens is zich te vestigen of wil gaan werken ook daarom worden vreemdelingen veelal niet reeds dadelijk aan de grenzen afgewezen.

, D,it,.is ,e vinden in veel officieele brieven van den Minister van IS59 XXI S1Ve Minister van Justitie 31 Mei 1851, no. 99 A. I'

Naar aanleiding van de toelichting der gemengde commissie wensch ik nog een vraag te doen aan de Regeering, welke ik zelf niet kan beantwoorden uit gebrek aan diplomatieke kennis

De toelichting is niet onderteekend. wat ik nog daarlaat,' maar het geheele stuk wordt in het verdrag niet vermeld, of aangehaald.

W at is nu de kracht van die toelichting; maakt zij deel uit van net tractaat of niet?

ren slotte nog een vraag, waarop ik echter geen antwoord verheeft' Regeering daaromtrent nog geen gevestigde opinie

\\ eiken invloed zullen de instelling en de positie der grensautoriteiten hebben op de bevoegdheden van de hoofden der politie in de gemeenten, volgens de Vreemdelingenwet?

Volgens deze wet is het hoofd der politie overal de man die over de toelating beslist, behoudens het toezicht van liooger geza" Daarnevens nu worden bij het verdrag gesteld de grensautoriteiten ne<meneZamenllik onderhandelen en zelfs beslissingen kunnen

Welke is nu die verhouding tusschen die twee machten"

Worden die autoriteiten wellicht beschouwd als superieuren van de hoofden van politie in de gemeenten, of zijn zij slechts te beschouwen als ambtgenooten van hen, die voortzetten hetgeen de hoofden van politie hebben gedaan? Of wordt bedoeld ('e instelling dier autoriteiten inbreuk te maken op de be\ uegdheden der hoofden van politie in de gemeenten, en, zoo ja, bestaar dan het voornemen de Vreemdelingenwet in dit opzicht te veranderen?

De heer van Lams weerde: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch aan te vangen met dezelfde opmerking als de vorige geachte spreker maakte, namelijk, dat in dit tractaat meer is geregeld dan men zou verwachten.

Waar het geldt personen van Nederlandsche of Duitsche nationai eit heeft de lieer Kist een aantal voordeelen van het tractaat opgesomd, die ook ik op prijs stel, terwijl de meeste bezwaren, door dien geachteij spreker genoemd, voornamelijk punten betreffen.

Sluiten