Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dage zullen moeten onderhouden, zonder één middel te hebben om ze uit te wijzen.

Dit wordt eenigszins erkend in de Memorie van Antwoord waar ik lees:

..De vrees, in het Verslag uitgedrukt, dat men Zigeunerbenden, die eenmaal ongehinderd ons land zijn binnengedrongen, op grond van deze tractaatsbepaling met moeite weer zal kunnen kwijt raken, is met geheel ongegrond. De ondergeteekenden achtten het evenwel niet wel mogelijk voor dergelijke benden eene speciale, van de algeme-ene afwijkende regeling in het leven te roepen."

Het komt mij voor, dat het voorzichtiger geweest ware, indien men. wanneer geen regeling had kunnen getroffen worden waarbij Duitschland ons meer ter wille was, zich beperkt had tot den rechtstoestand der wederzijdsche onderdanen van beide landen.

Dat een algemeene regeling, waaronder dus ook de Zigeunerbenden zouden vallen, niet wel mogelijk zou zijn, bevreemdt mij. Door aanwijzing van een strook gronds (ter weerzijden van de grens) binnen welke het bepalen van een termijn na overschrijding gedurende welken de ongewenscihte gasten konden worden terug" geleid over de grenzen, waarover zij zouden zijn binnengedrongen, ware zoo niet alles dan toch veel gewonnen: nl. tijd en gelegenheid, om ieders recht te handhaven.

Dat Duitschland op dergelijke regeling niet aandringt, kan ik begrijpen, want, zooals terecht is gezegd, trekken weinig menschen zonder nationaliteit van Nederland naar Duitschland, maar wèl komen dergelijke personen in grooten getale van Duitsche zijde naar ons over.

Wellicht ware in den zooeven aangegeven geest een bevredigende oplossing te vinden geweest. Dan ware men tevens gespaard gebleven voor dat ongelukkige treinoponthoud waaraan in de praktijk zoovele bezwaren verbonden zijn. hetzij men mei deze bepaling de hand licht, maar dan heeft zij ook geen reden van bestaan.

Aan dit verdrag zijn groote voordeelen verbonden, maar aan den anderen kant kleven er ook groote gebreken aan met het oog op hen, die geen nationaliteit hebben, maar die door de natie waartoe zij behooren. niet worden opgenomen. Ons is elk middel ontnomen om dezulken, zijn zij eenmaal ons land binnengetrokken, zonder gebruik te hebben gemaakt van den trein, of zijn zij er in geslaagd met den trein voorbij 'het grensstation te komen, volgens dit tractaat over de Duitsche grens terug te leiden.

De heer Rahusen: Tegenover de bestrijding, welke dit tractaat zoowel in de andere als in deze Kamer heeft ondervonden, zij het mij veroorloofd een enkel woord ten gunste daarvan te spreker Wanneer ik het tractaat moest karakteriseeren, zou ik zeggen, dat de groote vrdienste er van hierin is gelegen, dat wij al* recht hebben gekregen hetgeen wij vroeger alleen moesten verzoeken, vertrouwende op de zoogenaamde „comitas juris gentium . Nu vind ik dat laatste altijd een zwakken grond. Ik weei wel, dat bij de tegenwoordige opvatting van het volkenrecht dat

Sluiten