Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heen Staat kan van dit recht afstand doen of de uitoefening daarvan door ai te knellende banden belemmeren.

Een ander bezwaar is, dat de vraag der legitimatiepapieren niet geregeld is en een nader overleg dienaangaande is voorbehouden. Reeds in de Memorie van Toelichting, aan dit wetsontwerp toegevoegd, is gezegd dat zulks geschiedde omdat de ondervinding of veranderde omstandigheden zoo ligt wijziging der voorschriften op dit stuk wenschelijk zouden kunnen maken. Waren deze voorschriften in het verdrag opgenomen, zoo zoude hun wijziging zeer moeilijk zijn geworden.

Ik verwacht overigens in geenen deele dat de regeling dezer aangelegenheid met de Duitsche Regeering moeilijkheden zal opleveren.

Ik kom nu tot de bezwaren tegen de regeling van de uitleiding.

Ik geloof niet iets te zeggen dat te ver zou gaan, wanneer ik het gevoelen te kennen geef, dat de Nederlandsche Regeering bij voorkeur zoude hebben volhard bij den modus procedendi, dien het geachte lid uit Noordholland voor de meest gelukkige oplossing heeft verklaard van het moeilijk vraagstuk der verwijdering uit Nederland van daar aangetroffen vreemdelingen, op wier langer verblijf bij ons te lande geen prijs wordt gesteld. Dit stelsel heeft inderdaad uitnemend gewerkt zoolang de Staten, welker grondgebied de hier bedoelde personen betraden, nadat de Nederlandsche politie hen naar de grenzen van ons grondgebied had gebracht, daartegen geen bezwaar maakten.

Thans is de toestand geheel anders geworden. Zooals in de Memorie van Toelichting gezegd is hebben moeilijkheden, en de wrijving die daardoor ontstaan is, aanleiding gegeven om bedacht te zijn op een regeling der materie. Zoo ontstond het thans behandelde tractaat. In meerdere Staten zijn reeds sedert eenigen tijd of werden meer onlangs maatregelen beraamd tot wering van elementen, waarop men daar niet gesteld is. In Engeland wordt thans strenger toegezien op den vreemdeling die daar .te lande aankomt, dan tot dusver in Duitschland zulks het geval is geweest.

Nu geef ik wel toe dat, nu de wijze waarop wij ongewenschte elementen plachten uit te leiden naar de Duitsche grens niet meer mogelijk is, wij gevaar loopen dat een groot aantal personen die wij liever kwijt zouden zijn binnen onze landpalen zullen blijven. Daartegen zullen mettertijd wel maatregelen te beramen zijn. In de eerste plaats zal dienen te worden gezorgd dat minder van die personen ons land binnenkomen. Die maatregelen zullen niet zoozeer langs de Duitsche grenzen genomen moeten worden, want daar zal de toevloed wel niet grooter worden dan die nu is of vroeger was. Wij zullen vooral moeten denken aan de zeezijde. Want in onze zeehavens stapt het meerendeel der vreemdelingen zonder nationaliteit aan wal, welke verwijdering de meeste moeilijkheden ontmoet.

Natuurlijk zou het zeer aangenaam zijn geweest voor de Nederlandsche Regeeripg, indien de Duitsche er in had toegestemd om personen, die thuis behooren in landen die aan de andere zijde van Duitschland zijn gelegen, over te nemen en daarheen te bren-

Sluiten