Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

).

20 October 1898 stelde Van Kol (sociaal-demokraat) voor de schatten van den Indischen ondergrond niet aan maatschappelijk bevoorrechten af te staan, maar ze ten algemeenen nutte in Staatsexploitatie te nemen.

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

2.

3 November 1899 werd gestemd over een amendement om de aibeiders in den landbouw, de veehouderij, tuinbouw, boschbouw en verveenderij op te ntmen in de voordeelen der Ongevallenwet.

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

3.

Een amendement Van Raalte—Verhey om bij geheele ongeschiktheid tot werken, de ongevallen-rente te brengen op 90 pCt. van iet loon.

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

4.

17 November 1899. Een amendement om de werkgevers te verdeden de ongevallenpremie te verhalen op het loon der arbeiders.

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

5.

Een amendement om met geldboete te straffen den werkgever, die :en schoolplichtig kind, dat zonder verlof de school verzuimt, gelurende schooltijd arbeid laat verrichten (16 Maart 1900).

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

6.

Amendement Van Kol, Schaper en Troelstra (22 Maart 1900). In lie gevallen waar gebrek aan voeding of kleeding oorzaak is van ngeregeld schoolbezoek of het kind verhindert in voldoende mate het

Sluiten